Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Een jaaractiviteit kan ook bijdragen aan een meerjarenprogramma. In dat geval staat er een symbool van de pijler achter:   

Een toekomstbestendige organisatie

De toekomst wordt steeds onvoorspelbaarder. De uitbraak van het Covid19 virus en alle veranderingen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen zijn daar een concreet voorbeeld van. De snelheid van maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen maakt dat we wendbaar moeten zijn. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en andere manieren van (samen)werken. Zowel door en tussen medewerkers als met onze partners. Een solide bedrijfsvoering verliezen we hierbij niet uit het oog.

Activiteiten 2021

 • De verwachte operationele kasstromen leiden in 2021 tot een ICR (rentedekkingsgraad) van 1,95.

 • Onze netto beïnvloedbare bedrijfslasten bedragen maximaal € 838 per woning. Dit is inclusief twee tijdelijke fte in verband met het project ‘digitale dienstverlening’ in 2021. Zonder deze twee tijdelijke fte zijn de netto beïnvloedbare bedrijfslasten € 824. Hiermee komen we uit op onze norm uit de kaderbrief.

 • Onze realisatie-index voor investeringen bedraagt minimaal 70 procent, gebaseerd op uitgaande kasstromen. In de begroting gaan we uit van 100 procent.

 • Onze huidige strategische koers loopt eind 2021 af. Daarom geven we in 2021 vorm en invulling aan onze nieuwe of hernieuwde strategische koers vanaf 2022. 

 • We bereiden ons voor op de invoering van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

 • We ontwikkelen kaders voor het technische en functionele kwaliteitsniveau van ons nieuwe en bestaande vastgoed. Belangrijk onderdeel hiervan is de toegankelijkheid van de woning.

 • We ontwikkelen een nieuw inkoopbeleid.

 • We geven verder invulling aan onze duurzaamheidsvisie: we ontwikkelen The Natural Step-methode verder door.

 • In 2021 vernieuwen we onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij hebben we onder meer aandacht voor thema’s als het plaatsonafhankelijk werken en duurzaamheid.

 • We werken het nieuwe kantoorconcept uit. Medewerkers kunnen zelf bepalen waar ze hun werk het beste kunnen doen: thuis, op kantoor of ergens anders.

 • We blijven werken aan de lerende organisatie. Daarbij hebben we aandacht voor:
  o de cruciale rol van leiderschap, ruimte voor vernieuwing, borgen van leren, het werk van vandaag en ruimte voor reflectie;
  o de ontwikkeling van medewerkers om klaar te zijn en te blijven voor de toekomst. Vaardigheden zoals samenwerken over organisatiegrenzen heen, vernieuwen, omgaan met complexe(re) situaties en de invloed van technologie op ons dagelijks werk.

 • We leggen de focus binnen DigiT (ons project voor digitale transformatie) op big data, datagedreven werken, kwaliteit van data en voorspellende data. Daarbij zetten we met name in op:
  o de organisatiebrede ontwikkeling van kennis en vaardigheden
  o een Actium Dataplatform als overkoepelende databron en toepassing van hulpmiddelen voor rapportage/dashboards
  o datavisualisatie
  o data-analyse en voorspelling
  o de inrichting van data governance.

 • We blijven onze risico’s en kansen goed in kaart brengen. Er is in de hele organisatie aandacht voor beleid, werkprocessen en bewustwording over thema’s als operationeel risicomanagement en fraudebeheersing. Voor onze OOB-status brengen we eind 2021 de processtappen, risico’s en de beheersmaatregelen in kaart van de elf belangrijkste processen. We leggen ze ook vast.

 • We vernieuwen en optimaliseren vanuit ketensamenwerking en onze huidige werkprocessen. Zo verbeteren we onze dienstverlening en leren we in de praktijk. In 2021 ronden we het VerhuurMutatieProces (VMP) af.

 • In 2021 professionaliseren we ons fiscale proces nog verder. We werken naar het opzetten en inrichten van ons Tax Controle Framework. Dat doen we op basis van het fiscaal statuut (2020), de uitgevoerde nulmeting en het fiscaal meerjarig ambitieplan. We leggen al onze fiscale processen en bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen vast. Het doel hiervan: medewerkers bewust maken van de beheersing van fiscale aspecten in onze processen.