Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Waar een jaaractiviteit expliciet bijdraagt aan een meerjarenprogramma, is deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:   

Investeren in betaalbaarheid

Wat veel van onze huurders gemeen hebben, is een bescheiden inkomen en daarmee de behoefte aan een betaalbare woning. Om het huren betaalbaar te houden, voeren we een gematigd huurbeleid. Zodat huurders goed kunnen wonen en prettig kunnen leven. Daarom hebben we relatief lage huurprijzen en voeren we al jaren een lage huurverhoging door. We investeren veel in duurzaamheid voor het milieu en lagere energielasten voor onze bewoners. We hebben oog voor betaalbaarheidsproblemen bij onze klanten. Het liefst zijn we deze problemen voor en anders bieden we hulp bij het oplossen hiervan.

Activiteiten 2020

 • We beperken de jaarlijkse totale huursomstijging tot maximaal de inflatie.
 • We wijzen minimaal 80% van de vrijgekomen woningen toe aan de primaire doelgroep.
 • Minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigden wijzen we passend toe.
 • We brengen de verhuurleegstand terug naar maximaal 1 procent. Bij langdurige leegstand zoeken we naar maatwerkoplossingen.
 • We werken aan het voorkomen en terugbrengen van betalingsproblemen. Omdat niet alle huurders gelijk zijn, is onze aanpak doelgroepgericht. We streven naar :
  • het verlagen van de openstaande vorderingen van zowel zittende als vertrokken huurders en het aantal deurwaardersdossiers met 7% ten opzichte van 2019;
  • het minimaliseren van het aantal ontruimingen op basis van huurachterstand (maximaal 5, het liefst 0).
 • We stimuleren het gebruik van de Voorzieningenwijzer. Dit levert onze huurders gemiddeld een forse besparing in de portemonnee op en geeft ruimte in het hoofd.
 • We nemen een standpunt in over onze rol in de huisvesting van woningzoekenden met een middeninkomen.
 • We doen onderzoek naar de oplopende gemiddelde wachttijden van woningzoekenden en onderzoeken aanvullende maatregelen die zorgen voor afname van wachttijden.
 • We doen onderzoek naar tijdelijke woonvormen, nieuwe woonvormen (waaronder tiny houses) en woonvormen waarin we collectiviteit en gemeenschapszin stimuleren.

Woningen voor vandaag én morgen

Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst, dat is onze missie. Maar liefst 16.000 huishoudens vinden een thuis in onze woningen. Toekomstige generaties willen we ook een passend en betaalbaar thuis bieden. Daarom kijken we naar demografische en politieke ontwikkelingen in de stad én op het platteland. En de mogelijkheden die ons huidige en toekomstige vastgoed hierin biedt. We betrekken huurders zoveel mogelijk bij de keuzes die we maken. Een van onze grootste opgaven voor de komende jaren is het verduurzamen van onze woningen.

Activiteiten 2020

 • We leveren in 2020 331 nieuwe sociale huurwoningen op. Daarvoor investeren we ruim € 69 miljoen.
 • We bereiden de bouw van 483 nieuwbouw woningen voor.
 • We renoveren 33 woningen. Daaraan geven we € 3,5 miljoen uit.
 • We geven ca. € 31,9 miljoen uit aan het onderhoud van onze woningen.
 • We geven € 4,4 miljoen uit aan isolerende maatregelen en zonnepanelen.
 • We slopen 127 verouderde woningen.
 • We vertalen onze duurzaamheidsvisie naar een duurzaamheidsprogramma met daarin oog voor doelen op de korte – en lange termijn.
 • We experimenten met circulair bouwen, nieuwe producten en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. Daarom doen we mee aan de pilot Drenthe woont circulair.
 • We willen in 2021-2022 20 woningen opleveren die voldoen aan de voorwaarden van circulair bouwen.
 • We herijken onze portefeuillestrategie en de wensportefeuilles voor zelfstandige woningen.
 • We vullen de strategie aan met een kwalitatieve transformatiebehoefte. We stellen een portefeuillestrategie op voor onze woningvoorraad bijzonder vastgoed (zorgvastgoed, woonwagens, garages en overig vastgoed).
 • We stellen gebiedsvisies en/of wijkstrategieën op.
 • We vullen ons kwaliteitsbeleid voor nieuwbouw en bestaande bouw aan met normen of categorieën voor de seniorgeschiktheid van woningen.
 • We werken mee aan de woningmarktonderzoeken in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en voor de regio Zuidwest Drenthe.
 • We richten het proces voor vraaggestuurd onderhoud in en werken eind 2020 volgens dit proces.
 • We verkopen 80 woningen.
 • We actualiseren het VvE-beleid.