Bij Actium hebben we oog voor ieder mens. Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te kunnen maken. Daarom gaan we regelmatig met ze in gesprek. Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp of ondersteuning nodig. We zoeken dan samen naar mogelijkheden, zoals woningaanpasssingen, het betrekken van buurtgenoten en het inschakelen van onze maatschappelijke partners. Wij hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel opmerken en bruggen kunnen slaan tussen bewoners onderling en bewoners en maatschappelijke organisaties. Wij willen deze brugfunctie goed benutten en wonen, welzijn en zorg ontschotten.

Samen meer mensen, ouderen en kwetsbare doelgroepen,
goed thuis laten wonen

Het sociaal domein is aan verandering onderhevig en dit raakt ons in ons dagelijks werk. De scheiding van woning en zorg heeft grote impact. Het aantal zelfstandig wonende senioren onder onze huurders neemt fors toe. Dit heeft gevolgen voor ons vastgoed en onze dienstverlening.

Tegelijkertijd zien we naast de toenemende individualisering een tegengestelde beweging waarin bewoners in wijken en dorpen meer hun krachten bundelen om in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraagstukken van deze tijd.

Verbeterdoelen:

  • Er is meer begrip voor kwetsbare doelgroepen in de wijk.
  • Oudere huurders kunnen langer zelfstandig blijven wonen in onze woningen.
  • We spelen beter in op de vraag naar woningen voor kwetsbare doelgroepen.
  • We benutten onze brugfunctie tussen bewoners onderling en maatschappelijke organisaties beter.
  • We stellen ons (nog) meer dienstverlenend op wanneer iemand extra ondersteuning kan gebruiken.

Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze in ons Jaarplan gemarkeerd met het symbool van de pijler: