Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze gemarkeerd
met het symbool van de pijler:   

Investeren in betaalbaarheid

Wat veel van onze huurders gemeen hebben, is een bescheiden inkomen en daarmee de behoefte aan een betaalbare woning. Om het huren betaalbaar te houden, voeren we een gematigd huurbeleid. Zodat huurders goed kunnen wonen en prettig kunnen leven. Daarom hebben we relatief lage huurprijzen en voeren we al jaren een lage huurverhoging door. We investeren veel in duurzaamheid voor het milieu en lagere energielasten voor onze bewoners. We hebben oog voor betaalbaarheidsproblemen bij onze klanten. Het liefst zijn we deze problemen voor en anders bieden we hulp bij het oplossen hiervan.

Activiteiten 2019

 • We beperken de jaarlijkse totale huursomstijging tot maximaal de inflatie plus 1 procent.
 • Op portefeuilleniveau is bepaald hoeveel woningen we in welke streefhuurklasse wensen. Om te bepalen welke woningen in welke streefhuurklasse vallen, stellen we kaders op.
 • Het woonlastenonderzoek 2018 geeft inzicht in de betaalbaarheid van het wonen voor onze huurder en laat zien wat de invloed is geweest van ontwikkelingen en maatregelen in de afgelopen jaren. In 2019 vertalen we deze nieuwe inzichten naar (volgende) maatregelen om wonen betaalbaar te houden. 
 • Om onze duurzaamheidsambities mogelijk te maken moeten we verder gaan dan ooit. We geven in een strategisch beleidsdocument onze visie op duurzaamheid, met daarin oog voor doelen op de lange-termijn, uitgangspunten, prioritering en fasering in relatie tot andere ambities. 
 • We werken aan het voorkomen en terugbrengen van betalingsproblemen. Omdat niet alle huurders gelijk zijn, is onze aanpak doelgroepgericht. We schaffen een systeem aan dat zorgt voor meer overzicht en controle in het betalings- en aanmaningsproces door systemen te koppelen. Hierdoor werken we efficiënter en is er meer tijd voor persoonlijk contact. 
 • We streven naar zo min mogelijk ontruimingen door huurschulden. Maximaal tien en het liefst nul.
 • De VoorzieningenWijzer helpt huurders gebruik te maken van regelingen en toeslagen en bij het maken van juiste keuzes in zorgverzekering en energieleverancier. We zien dat de VoorzieningenWijzer onze huurders gemiddeld een forse besparing oplevert en hen zowel in de portemonnee als in het hoofd meer ruimte geeft. Gezien de positieve ervaringen in Assen, benaderen we ook de andere gemeenten waar we werkzaam zijn om gezamenlijk de VoorzieningenWijzer in te zetten.  
 • We stimuleren duurzaam bewonersgedrag vanuit het oogpunt milieu en betaalbaarheid. 

Woningen voor vandaag én morgen

Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst, dat is onze missie. Maar liefst 16.000 huishoudens vinden een thuis in onze woningen. Toekomstige generaties willen we ook een passend en betaalbaar thuis bieden. Daarom kijken we naar demografische en politieke ontwikkelingen in de stad én op het platteland. En de mogelijkheden die ons huidige en toekomstige vastgoed hierin biedt. We betrekken huurders zoveel mogelijk bij de keuzes die we maken. Een van onze grootste opgaven voor de komende jaren is het verduurzamen van onze woningen.

Activiteiten 2019

 • We streven ernaar om in 2019 343 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. Daarvoor investeren we € 75 miljoen.
 • Om onze portefeuilledoelstellingen te halen bereiden we de bouw van 329 nieuwbouwwoningen voor.
 • We renoveren 65 woningen. Daaraan geven we € 4,8 miljoen uit.
 • We voeren planmatig onderhoud uit aan 6.047 woningen. Daaraan geven we € 22,9 miljoen uit.
 • We investeren € 2,4 miljoen in isolerende maatregelen, waardoor de maandelijkse woonlasten van 1.029 huishoudens afnemen. 
 • We investeren € 9,9 miljoen in zonnepanelen, waardoor de maandelijkse woonlasten van 2.440 woningen afnemen. 
 • We experimenten met circulair bouwen, nieuwe producten en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap.  
 • We slopen 47 verouderde woningen.
 • We actualiseren onze portefeuillestrategie.
 • 2019 is het jaar waarin we de volgende stap zetten in de professionalisering van assetmanagement. Vanuit de verschillende sectoren stellen we een team samen.
 • We vinden het belangrijk om goed onderbouwd tot gebiedsvisies te komen. We investeren in de doorontwikkeling van een dashboard waarmee veel relevante woningmarktgegevens voor ons beter toegankelijk worden gemaakt.
 • We werken vraaggestuurd onderhoud verder uit. 
 • We ontwikkelen beleid op wonen en zorg.
 • We leveren een kwaliteitsbeleid (vastgoed) op.
 • Woonwagens en standplaatsen vragen om een strategie en beleid. De informatie uit de Bewonersadviesgroep Woonwagens uit 2018 gebruiken we voor het actualiseren van het woonwagenbeleid.
 • We werken in 2019 mee aan de woningmarktonderzoeken van de gemeenten Assen en Noordenveld. 
 • We verkopen 73 woningen.