Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze gemarkeerd
met het symbool van de pijler:   

Een toekomstbestendige organisatie

De toekomst wordt steeds onvoorspelbaarder. De snelheid van maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen maakt dat we wendbaar moeten zijn. Dit vraag om nieuwe competenties en andere manieren van (samen)werken zowel tussen medewerkers als met onze partners. Een solide bedrijfsvoering verliezen we hierbij niet uit het oog.

Activiteiten 2019

 • De verwachte operationele kasstromen leiden in 2019 tot een ICR (rentedekkingsgraad) van 1,54.
 • Onze netto bedrijfslasten bedragen maximaal € 818 per woning.
 • Onze realisatie-index voor investeringen bedraagt minimaal 70 procent.
 • We verbeteren onze processen steeds weer met als doel onze huurders zo goed mogelijk te bedienen en efficiënt te werken. In 2019 optimaliseren we in ieder geval ons verhuurmutatieproces. De release (R17) van ons primaire systeem rond de zomer biedt mogelijkheden om nieuwe stappen te zetten in digitalisering van processen.
 • Onze nieuwe Strategische Personeelsplanning (SPP) zorgt ervoor dat we de juiste keuzes maken als het gaat om wat medewerkers nu en in de toekomst nodig hebben. Denk aan kennis en competenties op het gebied van onze doelgroepen, technologie, wet- en regelgeving en digitalisering. De uitkomsten gebruiken we om gericht te investeren in kennis en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast profileren we onszelf als een aantrekkelijke werkgever.   
 • Om een lerende organisatie te (kunnen) zijn die in staat is om continu te verbeteren en/of te vernieuwen, werken we aan een aantal organisatiebrede cultuurelementen en activiteiten. Denk aan een ondersteunende leeromgeving, concrete leerprocessen zoals de LAB-methode en leiderschap dat leren ondersteunt.   
 • We kopen duurzaam in, zowel in hoe we met onze partners samenwerken als de materialen/ producten die we aanschaffen. Daarbij stimuleren we ook duurzaam gedrag van medewerkers.  
 • We werken aan een duurzame bedrijfsvoering door bijvoorbeeld:  
  – het opstellen van een digitaliserings- en technologieagenda;
  – onze datakwaliteit te verbeteren, gericht toe te passen en data te gebruiken voor adequaat en integraal inspelen op ontwikkelingen;
  – monitoring van de naleving van wet- en regelgeving en de inzet van ons compliance team;
  – onze risico’s en kansen goed in kaart te brengen. Hierbij is organisatiebreed aandacht voor beleid, werkprocessen en bewustwording over thema’s als
  operationeel risicomanagement, issue- en crisismanagement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  – te leren van onze prestaties door benchmarking;
  – kostenbewust te zijn.